Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2019
Jokihongon kartta ja karttaselitelmä 1695

Kartta http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22791398

”Geometrisk Affrijtningh Öfwer Jokihonga Hemmanet Beläget I Biörnebårgz Lähn, Neder sattagunda Härad och Ickalis Sochn. Wed des Qualitet och Qvantitet afmätt Anno 1695 af Wnderskrefwen.”

”Maantieteellinen kuvaus Jokihongon Talosta. Se sijaitsee Porin Läänissä, Ala-Satakunnan (= Ylä-Satakunnan Alisen osan) Kihlakunnassa ja Ikaalisten pitäjässä. Se on allekirjoittaneen toimesta vuonna 1695 mitattu laaduiltaan ja määriltään.”

[Tynnyrinala = 32 kapanalaa = 14.000 neliökyynärää = 0,49364 hehtaaria; kapanala = 1,5426 aaria (vuoteen 1849 saakka)]

Notarum Explicatio

Karttaselitelmä (sanasta sanaan = merkkien selitys)

 

 

Neliökyy-närää

Tynnyrinalaa

Hehtaaria

1

Huuβ Tompten som är bebygdt med goda och Tarfweliga Nyia Huuβ af Erich Hanβon upsätta äre detta hemmanet ähr Een stackdt

Talon Tontti, jonne on rakennettu hyvin ja tarpeellisesti uusia Rakennuksia. Ne on pystytetty Erich Hanssonin? (varmaankin Jacobsson) toimesta. Tämä tila on yksinäistalo.

 

 

 

 

2

Norr Åkeren af sandh mylla öfwer alt Innehåller

Pohjoispelto on kaikkialta hiekkamultaa, Käsittäen:

 

63000

4 ½

2,22

3

Änges Wall Ibidem som till Åkeren intet Tienligh är af orsaak flödh weten om Wåren alltijd der öfwer flytter Jnnehåller

Blifwer höö till 1 ⅓ Palm

Samaa, Niittynurmea, joka ei ole kelvollista Pelloksi, koska maasta aina tulva-aikaan Keväisin siemenet huuhtoutuvat, Käsittää:

Tulee heiniä 1 ⅓ palmia (eli parmasta, joka vastaa aamia)

 

44625

3 3/16

1,57

4

Söder Åkern af Dito Jordmon Innehåller

Eteläpelto on maanlaadultaan samanlaista, Käsittäen:

 

32000

2 5/16

1,13

5

Ibidem Linda af grunsandh Jordh Kiärwäll till Åker upgiöres Innehåller

Blifwer altså inalles Opbukits Åker till 6 Tunr 26 C: half part S Åhrl. 3 Tr 13 Capp

Samaa Nurmettuneena. Se on hiekkapohjaista Maata, joka kasvaa Suoheinäniittyä ja joka voidaan ottaa pelloksi, Käsittäen:

Siitä siis saadaan raivaamalla 6 tynnyrinalaa 26 kapanalaa Peltoa. Siitä kylvetään vuosittain puolet eli 3 tynnyrinalaa 13 kapanalaa

 

63000

4 ½

2,22

6

Kiötte Landh j bruck af swart sandh mylla som till een tijdh bruckas effter det är af sanck måβa och Låg Ländt marck som j Torra Åhr kan kiöttas och sedan det är brändt såås der j Askan och intet mehr bruckas Innehål.

Kytömaa on mustaa hiekkamultaa. Sitä on joinakin aikoina viljelty. Se on vesiperäistä suota ja alavaa maata. Sitä voidaan kuivina vuosina kydöttää. Sitten, kun se on poltettu, kylvetään se Tuhkaan. Sen enempää sitä ei viljellä. Se Käsittää:

 

168000

12

0,59

7

Den deehl Långz Åhn som ähr Tienligh till Åker Landh af swart sand mylle med små biörck skogh bewuxen kunde wähl blifwa godh Åker när skogen afrödias och det kunde bringas j brucke af fleere åboe Innehål.

Se osa Joenvartta, joka on kelvollista Peltomaaksi. Se on mustaa hiekkamultaa. Siinä kasvaa pientä koivumetsää. Siitä voisi saada hyvää Peltoa, kun metsä raivataan ja siitä voisi saada viljelyksiä usealle asukkaalle. Se Sisältää:

 

361000

21 ½

12,74

8

Detta Hemmanetz Ängiar Een dehl af wåtachtigh wall medh något steenigh samt små Biörck widie buskar bewuxen Innehåller

Blifwer Höö till 19 ½ Pallm.

Tämän Talon Niityistä Osa on märänlaista kivikkoista nurmea. Se kasvaa pientä Koivua ja pajupuskia. Se Käsittää:

Sieltä saadaan heiniä 19 ½ palmia.

 

1081500

77 ¼

38,16

9

Ähn bettre Änges Wall af små starr och bifl. Höö 24 P. bottn? Innehåller

Tämä lohko on edellistä parempaa, pientä saraa kasvavaa Niittynurmea. Siitä saadaan Heiniä 24 palmia. Sen pinta-ala on:

 

1011500

72 ¼

35,69

10

Ibidem af Dito Wall för brändt skogh som till Änges rödningh Tienligh är Innehåller

Kan Blifwa Höö effter affdn. rijttningen till 24 ⅓ Palm

Edellisen kaltaista nurmea aiemmin poltetusta metsästä. Niittyraivion jälkeen siitä saadaan käyttökelpoista. Se Käsittää:

Siitä voidaan raivausten jälkeen saada Heiniä 24 ⅓ palmia.

 

1169000

83 ½

41,25

11

Ähn weedh och Långz samma bäck och Ängh af måβa wall och starr gruuβ sanck wall Innehåller

Blifwer Höö 3 ¼ Palm

Vielä saman Puron Varressa on Niitty. Se on soraista suopohjaista nurmea kasvaen suoheinää ja saraa. Sen koko on:

Siitä saadaan Heiniä 3 ¼ palmia.

 

98000

7

3,46

12

Kodixniemj ett särdeeles stycke sluth Landh ifrån detta Jokjhånga teghen och till ett annat Nyy byggare som skull Optagas af Ifwar Matzβonn dhen deehl som till Åcker Tienligh är aff sandmylla Innehåller dhen tracht som redhan afhuggen är till

Kodiksniemi on erillinen kappale. Sinne päättyvät Jokihongon sarat. Eräs toinen Uudisasukas, jonka pitäisi ottaa viljelyyn Ivar Mattssonilta sen osan, joka on Pelloksi kelvollinen. Se on hiekkamultaa. Se Sisältää siltä osalta, josta metsä jo on hakattu kaikkiaan:

 

 

14 ½

5,16

(Kirjoittajan lisäys: Peltoja ja niittyjä sekä viljellykseen kelpaavaa maata on yhteensä 144,19 hehtaaria)

Notarum Explicatio

Som lährer framdeeles blifwa ett wackert Hemman aff Änges Marck finnes dher till Södher om bäcken som ähr skillna om detta Jockjhonga Hemmanet, hwilcket Nyy Byggare skall framdeeles medh Råår beläggas och Änges Marck tilldeehlas Emellan, dy fleere Nyia Torpare som nyβ hafwa fåth Låff adt begynna byggia och Optaga sigh Åker, hwilcka blifwa medh sine Åkrar Mark Långz denne stoora Åhn doch Söder om Kodixniemj, Skogh till detta hemmanet till all Nödhtorfft samt Muhlbete Öennigdt?, Fiskie watn j stoora Åhn af Geddor Abbor Mört och iblandh någon Lax som kommer alt medh ifrån Salt Siön på 9 Mihl hijt upp, denne bruckar sin Skogh till Tiäru Brännadhe så Tämmeligit om Åhret, deβ uthan är hans närmaste Profit som han kan hafwa j det han kan hålla Boskapz och fåhr Smör till adt försällia till finna uthlagor, denne hafwer 7 Mihl till Stadhen Christina och är afbelägen j stoora Ödhe Marck ifrån Kyrckian 3 Mijhl.

Af Jokjhonga dn 9 Novemb. på Vfwanskrefne Anno (1695)

Oloff Mörtmanupropri

Karttaselitelmä

Paikasta taidetaan tulevaisuudessa saada kelvollinen Tila. Tämä Jokihongon Talo rajoittuu puron Eteläpuolella oleviin Niittymaihin. Ne määrätään tästä lähtien Uudisasutukselle Rajoiksi ja ne asetetaan Niittymaiden väliin, koska useita uudistorppia on nykyisin saanut Luvan aloittaa rakentamisen ja ottaa uudisraivauksilla itselleen Peltoja. Nämä heidän Peltomaansa menevät pitkin tämän suuren Joen Rantaa Kodiksniemestä Etelään. Tässä Talossa on Metsiä kaikkiin tarpeisiin, samoin Laidunmaita on riittävästi. Kalavetenä on suuri Joki. Siitä saadaan Haukia, Ahvenia ja Särkiä, mutta saattaapa joskus 9 penikulman päästä Merestä nousta tänne joku Lohikin. Isäntä polttaa Metsistään Tervaa melkoisesti läpi vuoden. Ilman sitä, saadakseen veronsa maksettua, ovat hänen lähimmät Tulolähteensä Karjan, Lampaiden ja Voin myynti. Myyntipaikka on 7 Penikulman päässä oleva Kristiinankaupunki. Tämä talo sijaitsee suurella Erämaalla 3 Penikulman etäisyydellä Kirkosta.

Yllä oleva on kirjoitettu Jokihongossa 9. Marraskuuta Vuonna (1695)

Oloff Mörtomakätisesti

 

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto: Maakirjakartat: Geometrisk Affrijtningh Öfwer Jokihonga Hemmanet Beläget I Biörnebårgz Lähn, Neder sattagunda Härad och Iekalis Sochn [Honkokylä, Jokihongon tila] (MHA A 1a 5) http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22791398