Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2022
Iso-Karvia otetaan uudelleen viljelyyn 1675 1738

1.
Grels Erichβon i Carfwia förekomnu och sadhe sig willia uptaga ett Hlr General Majorens Wälb. Henrich Ribbinders Frälβe Ödes Hemman dhersammastedes, begiärandes om deβ beskaffenheet lagl. ransakat, bekände altså Nembden i synnerheet Erich Oloffβon i Heitola och Matz Brusiuβon i Stoor Röiyhiö, fordom warit allenast een åboo i Carfwia på dhet stellet Grels will uptaga, som sedhan wed paβ för en hundradhe åhr, flytta een Mijhl dher ifrån, hwarest nu äre twenne åboer. Och finnes i Cronans Jordbook, Carfwia by war allenast upfört för ¼ Manthal och 1 ½ öres Skatt. Elliest intygade dhe, Åkren som ringa är, wedh berörde gamble boostelle, dher och kölden giör skadha, wara aldeles med stoor skogh förwuxen, Moras nogh till hööslagh och Enges rödzle, sampt fiskiewatn til öfwerflödh. framhadhe och Grels Erichβon Lagersmän som äre Ture Johanβon i Kurkela, Johan Jöranβon i Jämjerfwi, Thomas Jöranβon i Kyro Skantz, Thomas Soini och Mårthen Jörenβon i Tefwaniemi, the ther wore dher godhe före, att han effter åthnutne frijheet dher före richtigt skatter. Hwilket således ad notam tagit och Grels Erichβon detta dher öfwer till laga Attest ex Protocollo medhdeeltes.

”Reijo Erkinpoika Karviasta tuli esiin. Hän kertoi haluavansa ottaa sieltä viljelyyn herra kenraalimajurin jalosukuisen Henrik Rehbinderin rälssiin kuuluvan autiotalon. Reijo pyysi, että talon kunto tutkittaisiin laillisesti. Lautakunnasta erityisesti Erkki Olavinpoika Heittolasta ja Matti Prusinpoika Isoröyhiöltä todistivat, että Karviassa oli muinoin vain yksi talo. Se oli sillä paikalla, josta Reijo haluaa ottaa tilan viljelyyn. Talo oli noin sata vuotta sitten siirretty penikulman päähän sieltä sinne, missä nyt on kaksi asukasta. Kruunun maakirjan mukaan Karvian kylässä oli ainoastaan yksi viljelyssä ollut talo käsittäen ¼ manttaalia ja 1 ½ äyrin verot. Muutoin todistettiin, että talon pellot, jotka ovat vähäiset, sanotusta vanhasta talosta, jossa halla teki tuhojaan, kasvavat suurta metsää. Soilta saadaan riittämiin heiniä ja raivattua niittyjä. Kalavesiä on kukkurakaupalla. Reijo Erkinpoika esitteli takuumiehensä, jotka olivat:
 

• Tuure Juhonpoika Kurkelasta

• Juho Yrjönpoika Jämijärveltä

• Tuomo Yrjönpoika Kyrön Skanssista

• Tuomo Soini ja

• Martti Yrjönpoika Tevaniemestä.

He takasivat, että Reijo nauttimiensa vapaavuosien jälkeen, maksaa oikein veronsa. Kaikki edellinen otettiin pöytäkirjaan ja siitä annettiin Reijo Erkinpojalle todistukseksi pöytäkirjaote.”

Lähde: Kansallisarkisto Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat KO a:6 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1675, 1678 (1675-1678): Hämeenkyrön ja Ikaalisten syyskäräjät 29., 30. ja 31.8.1678, Tiedostot 390–391, sivut 377–377v https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5777632079&aineistoId=1818831531

 

Huomautuksia (AP): Reijo Erkinpojan Karvia otetaan vuonna 1684 maakirjaan verollepanemattomana torpparina, joka sanotaan pantavan verolle vuonna 1692. Se on kuitenkin vielä vuoden 1695 erikoismaakirjassa verollepanemattomana torppana.

 

Lähde: Maakirja vuodelta 1684, Kansallisarkisto, Turun ja Porin läänin tilejä, 7363 Maakirja (1684-1684): Tiedosto 1067, sivu 1064 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5969114360&aineistoId=1603827357

”Oskatlagde Torpare: Karfwia: Grels Erichβon Vpt: Sk: 1692”

 

Maakirja vuodelta 1692, Kansallisarkisto, Turun ja Porin läänin tilejä, 7389 Maakirja (1692-1692): Tiedosto 1106 sivu 1062: https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5969228042&aineistoId=1605968560 Otsikko: ”Oskattlagde Torpare, som boo uppå Cronones Allmänningh,”

”Karfwia: Grels Erichβon, Henrich Sigferβon: ”Finnes uthj Diverse Jordebooken optagen, och dher en wijβ Räntta Förslagzwijs, till wijdare Reefning påförde.”

 

Vuoden 1693 maakirjassa on sama teksti: 7392 Maakirja (1693-1693), Tiedosto 1102, sivu 1061 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5969315314&aineistoId=1606232691

 

Erikoismaakirja vuodelta 1695, Kansallisarkisto, Turun ja Porin läänin tilejä, 7401 Tositekirja 2751–5463 (1695-1695): Tiedosto 265, sivu 3253 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5929071674&aineistoId=1606927528 : … Diverse Jordeboken … pro Anno: 1695: ”Karfwia: Grels Erichson och Henrich Sigferβon: Oskatlagde Torppare”

2.
Befallningzmannen Wälbt Johan Henrichβon gaff nu Rätten tilkänna, huruledes han hafwer satt Grels Erichβon opå sitt Nådige Herskaps Torp Jsokarfwia bend hwilket han begärtte föres ad acta, som och således skedde.

”Kruununvouti hyvinluotettu Johan Henriksson ilmoitti oikeudelle, kuinka hän on asettanut Reijo Erkinpojan armollisen herrasväen Isokarvia-nimiseen torppaan. Vouti pyysi, että asia otettaisiin pöytäkirjaan, mikä sitten tapahtuikin.”

Lähde: Kansallisarkisto: Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:6 Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1675, 1678 (16751678): Hämeenkyrön ja Ikaalisten kesä- ja syyskäräjät 27., 28. ja 30.9. sekä 1.10.1675, Tiedosto 123, sivu 115 https://astia.narc.fi/uusiastia/viewer/?fileId=5777631014&aineistoId=1818831531