Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©
Antero Perttula 2019
Arvid Bjuggin 1660 Hämeenmetsän Skanssissa allekirjoittama kuitti

”Effter Hs HöghGrefl. Excelltz General Fältmarskalckz Höghwälborne Herr Robert Duglas til Åbå, och sedermehra der ifron til Österbotn wtaff Wälborne Her Landz Höfdingens i Hanβ fronwahro tilordnade Secretarie medh gifne ReesePesser, Hafuer migh och mitta medh fölliande Officerare sampt Gemeene af wälb. Hl. Öfuerste Gustaff Horns Regte Gästgifuaren i Soini by Jören Thomaβon utaf Gästgifuaren Thomaβ Jörenson j Skantzen Twenne måltjder, Ett godt Winter laβ höö til Skiutz Hästarnaβ uppehälle, sampt tre Hanβ egna Hästar til dhenβ dhesto bättre Reeses fordenskap förskaffatt. Till wisso medh egen handh. Actum Tavaste Skoghz Skantz dhen 19 septemb. Ao 1660.

Arffwedh Jönβon Biuggmanupropria

  Belöper effter Rächningenn?  
  - 45 kanr Öhl á 2 ⅓ /:   3:24: –  
  - 6:15 mkr Brödh    2: – :19 ⅕.  
  - 2:5 mkr Kiöth     1:22: –  
  - 1:2 ½ mkr Smör         1:15:4 ⅘  
  - 1 Winter Laβ höö       –:16: –  
    sm   9:14: –”  

Seuraavalla sivulla:

”Befallningzmannen Christoffer Enckell giör Jnnebemte Nije dal. 14 /: öre S:Mt betaldt som honom wthj Rächningen Gått giöras Skall. Datum Åbo den 15. Junij Ao 1663

allekirjoitus Erich Nilβon

öfuerbete Pegr ähre mig Befallningzmannen Richtigt lefuereade som och her med qvitteres datum Ikalis by dn 12. decemb. 1663

Jören Soini
Gestgifuer”

Seuraavalla sivulla:

”Befallningzman Christoffer Enckell giör Jnnebemte Siutton /: o. 10 14/25 thr S:Mt som honom wthj Rächningen gådt giöras Skall. Datum Åbo den 15 Junij Ao 1663

Erich Nilβon”

Seuraavalla sivulla 961v. jaksossa 948 Skanssin kuittaus http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10742356

(Osan kuitin tekstistä on aika kuluttanut pois) ”Underskre hafuer sielf ti____ _____ her på Skanzen öfr då någ wara beordrat till ___ Compnie at? K ____, och afgiör? njutat? twenne Måltijdh, medh ___ at honom sådan ____ iag på Mina egna w___ eij ähr ___. dn 27. Julij? Ao 1661.

Thomas Jörenβon?

Belöper effter Marche ordningen 17/: öre 10 14/25 thr S:Mt

 

”Herran Korkeankreivillisen Ylhäisyyden Kenraalin Kenttämarsalkan Korkeanjalosukuisen Herra Robert Douglasin*) myöntämän matkapassin mukaisesti menin Turkuun ja sitten sieltä edelleen Pohjanmaalle. Olin siellä Jalosukuisen Herra Maaherran poissaolon vuoksi määrättynä sihteerinä. Olemme yhdessä mukanani seuraavien Jalosukuisen Herra Everstin Kustaa Hornin**) Rykmentin Upseerien sekä tavallisten sotilaiden kanssa nauttineet tarjoilusta Jämijärven Jören Thomaβon Soinin Kestikievarissa – erikseen laskutetaan Skanssin Thomaβ Jörensonin Kestikievarissa nautitut kaksi ateriaa. Soinilta saimme lisäksi yhden hyvän talvikuorman heiniä Kyytihevosten ylläpitoon. Saimme myös kolme hänen omaa hevostaan siksi aikaa, kunnes omat hevosemme olivat kunnolla ravitut jatkomatkaa varten. Vakuudeksi omakätisesti. Päiväys Hämeen Metsän Skanssissa 19. syyskuuta Vuonna 1660.

Arffwedh Jönβon Biugg***)omakätisesti

  Tekee laskelman mukaan (taaleria, äyriä, penninkiä):  
  - 45 kannua Olutta á 2 ⅓ äyriä  3:24: –  
  - 6 leiviskää 15 naulaa Leipää 2: – :19 ⅕.  
  - 2 leiviskää 5 naulaa Lihaa    1:22: –  
  - 1 leiviskä 2 ½ naulaa Voita         1:15:4 ⅘  
  - 1 Talvikuorma heiniä        –:16: –  
   yhteensä   9:14: –”  

* )Ruotsin palveluksessa ollut skotlantilainen sotamarsalkka, Skenningen kreivi Robert Douglas.
**) Eversti Kustaa Heikinpoika Horn oli Pohjanmaan rykmentin komentaja.
***) Pohjanmaan jalkaväen kapteeni.

(Ylä-Satakunnan alisen osan) ”Kruununvouti Christoffer Enckell on esittänyt yllä mainitut maksut 9 taaleria 14 äyriä hopeassa, jotka hänelle Laskelman mukaan pitää suorittaa. Turussa 15. Kesäkuuta Vuonna 1663.

Erich Nilβon

 Yllämainitut Rahat on Kruununvouti minulle Oikein suorittanut, joka täten kuitataan. Ikaalisissa 12. joulukuuta 1663.

Jören Soini
Kestikievari”

(Ylä-Satakunnan alisen osan) ”Kruununvouti Christoffer Enckell on esittänyt yllä mainitut maksut 17 äyriä 10 14/25 penninkiä hopearahassa, jotka hänelle Laskelman mukaan pitää suorittaa. Turussa 15. Kesäkuuta Vuonna 1663.

Erich Nilβon”

(Osan kuitin tekstistä on aika kuluttanut pois) ”Allekirjoittaneena olen itse _________ täällä Skanssissa silloin esitetyn käskyn mukaan ____ Komppanialle, että ______ ja he ovat nauttineet kaksi ateriaa _______ 27. heinäkuuta? Vuonna 1661.

Thomas Jörenβon
Kestikievari

 Tekee Marssijärjestyksen mukaan 17 äyriä 10 14/25 penninkiä hopearahassa.”

 

Lähde: Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: Turun ja Porin läänin tilejä, Tositekirja 1664 (7292): sivu 960 (painettu sivunumero 927), jakso 946 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10742354