Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©
Antero Perttula 2020
Vehuvarpeen Tervanevan niitykiista 1735

 

Crono Bonden Jöran Jöranβon ifrån Wehuwarpi, föredrog at han för 11. åhr sedan Uptagit sitt åboende hemman, som långlige tjder öde legat, och bland andre till ägor Updröigdt til Äng, ett Kiärr terfwa nefwa kallat, som Under ödesmåhlet för hans tjd skall skoglupit, hwar ifrån för tjden skall falla ungefär 4. laβ höö, och then samma Uti 2: åhrs tjd bärgat, hafwandes nu mera Hapima boer berörde Äng sig till wållat, och begiär förthen skull Jöran till sin rätt här Utjnnan förhielpas.the Hapima boer hwilka äro Jöran Jsokirmo, Jöran Wira, Jöran Simona, Anders Wahakirimo alla ifrån Hapima sampt ifrån Kurkela by Mattz Turi, Carl Hiricka och Anders Hiricka, swarade här til; at thenne omtwistade Eng, af Uhrminnas tjder Them tillhördt, som ock är innom theras Rår och rör belägen, hwilcket alt bewisas skall, oansedt käranden förledit åhr, jämbwähl åhret föruth utom Swarandernes wettskap slagit Engen, anhållandes wid theras häfd bibehållnes blifwa, hälst ock käranden flere Ängiar än honom wederbör innehafwer, thet samma Hlr Capit Wälb. Paul Schrippen som Uti Kurkela by innehafwer ett Lieutenantz Boställe, Uti bref til Underskrefwen af dn 22 hujus begiärar, men käranden sade sig med wittnen bewisa kunna: at thenne omtwistade Äng, alldrig af Swaranderne blifwit bergad, eij heller skall finnas Uti sanning; att Engen såsom the påstå är innan Swarandernes byiars Råår belägne, hwar på Swaranderne låfwade äfwen theras tahlan med Wittnen bewisa, hwilcket the begiärte nu afhöras måtte, och som en af Swaranderne Mattz Johanβon Turri wid handen gifwit: at thes hemman wore Börde, som Käranden åter Disputerat, sampt fördenskull ingen på litelig effter rättelse här om nu kunde erhållas, så är nödigt at Mattz Turi, Utaf LandContoiret i Åbo förskaffar sig bewis huru wjda hans hemman är Börde eller intet, och ther thet så wore åliggia Crono Böndren hoos Högwälborne Hlr Baron General Majoren och Landzhöfdingen, effter Landzhöfdinge Intructions af åhr 1734. 40 §. ansökning giöra om wederhörige Crono fullmäcktigers förordnande wid thenne Saakz Uthförande, sammaledes bör på then händelsen Regementz Auditeuren ljkmätigt Kong. Maijts förordning af åhr 1699. här wid tillstädes wara, och thett Uti thenne twist Jnteresserande Boställetz rätt bewaka, hwareffter saken till närmare Undersökning och afgiörande företagas;Men i fall alla hemman skulle finnas wara Crono, kan häradz Rätten emot Kongl. förordningen angående Crono hemmans twister af åhr 1693. med thetta måhl sig intet befatta, Uthan beror thet Under Högwälbne Hlr Baron Gen. Majorens och Landzhöfdingens afslutande.

 

Kruununtalonpoika Yrjö Yrjönpoika Vehuvarpeesta esitti, että hän on 11 vuotta sitten (= 1724) ottanut viljelyyn sen talon, jota hän nyt asuu. Se oli maannut pitkän aikaa autiona. Muiden tilusten tavoin hän oli raivannut Niityksi Tervanevaksi kutsutun korven. Se oli ennen hänen aikaansa talon ollessa autiona täysin metsittynyt. Tätä nykyä siitä voidaan kaataa noin 4 kuormaa heiniä ja sen määrän hän oli sieltä kahtena vuotena korjannut. Nyt Haapimaan asukkaat ovat anastaneet kyseisen Niityn itselleen. Siksi Yrjö pyysi saada oikeuksiaan siihen maahan. Haapimaan asukkaat, joita olivat Yrjö Isokirmo, Yrjö Vira, Yrjö Simola, Antti Vähäkirmo kaikki Haapimaasta sekä Kurkelan kylästä Matti Tuuri, Kalle Tiirikka ja Antti Tiirikka vastasivat tähän, että riidanalainen Niitty on ikimuistoisista ajoista lähtien kuulunut heille. Se myös sijaitsee heidän Rajojensa sisällä. Kaiken edellisen he pystyvät näyttämään toteen, vaikka kantaja on viime sekä edellisenä vuonna sieltä Vastaajien sitä tietämättä kaatanut Niityn. He pyysivät, että he saisivat nauttia niitystä, varsinkin, kun kantajalla on enemmän Niittyjä kuin mitä hänelle olisi tarpeellista. Kurkelan kylän Luutnantin Virkatalon haltija Herra Kapteeni Jalosukuinen Paul Johan Schrippen on tämän kuun 22. päivänä allekirjoitetulla kirjeellään anonut samaa niittyä itselleen. Mutta kantaja sanoi voivansa todistaa, ettei tämä riidanalainen Niitty ole koskaan ollut Vastaajien korjattavissa. Myöskään se ei ole totta, että Niitty, heidän väitteensä mukaisesti, sijaitsisi Vastaajien Kylärajojen sisällä. Sen jälkeen Vastaajat myös lupasivat vahvistaa omat puheensa Todistajilla, joita heidän mukaansa nyt pitäisi kuulustella. Eräs Vastaajista nimittäin Matti Juhonpoika Tuuri väitti, että heidän talonsa pitäisi olla Sukuoikeustiloja, mutta Kantaja Kiisti sen välittömästi. Koska asiaan ei voida nyt saada tämän luotettavampaa tietoa, on välttämätöntä, että Matti Tuuri hankkii Turun Lääninkonttorista todistuksen, onko hänen talonsa Sukuoikeustila vai eikö ole. Tällaisessa tapauksessa Kruununtalonpoikien pitää, vuoden 1734 Maaherran Päätöksen 40. pykälän mukaan, kääntyä Korkeajalosukuisen Herra Paronin Kenraalimajurin ja Maaherran puoleen sekä tehdä hänelle anomus asianomaisen Kruunun täysivaltaisen saamiseksi tämän asian ajamiseksi. Samalla tavoin pitää, Kuninkaallisen Majesteetin vuonna 1699 antaman asetuksen mukaan, tässä tapauksessa, olla Rykmentin Sotatuomarin paikalla valvomassa tämän riidan Osapuolena olevan Virkatalon oikeuksia. Sen jälkeen asia otetaan tarkempaan tarkasteluun ja ratkaistavaksi. Mutta kun tässä tapauksessa kaikki tilat ovat Kruununtaloja, ei Käräjäoikeus voi, vastoin vuonna 1693 annettua Kuninkaallista asetusta Kruununtalojen riitaisuuksista, tällä kertaa käsitellä juttua. Niinpä asia alistetaan Korkeanjalosukuisen Herra Paronin Kenraalimajurin ja Maaherran päätettäväksi.

 

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1735–1735 (KO a:49), Hämeenkyrön ja Ikaalisten kesä- ja syyskäräjät 22., 23., 24., 25 ja 26.9.1735 sivut 202–203, jakso 104

Päiväyksellä 22.9.1735 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27136377