Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


© Antero Perttula 2019
Paaston eli Kodisjoensuun uudisasutuksen ja Pihlavaniemen heinäkiistoja 1696

1)
Nybyggiaren Eskill Jörenβon ifrån Kodisjoensu, beswärade sig öfwer Nybyggiaren Jfwar Mattβon i Pihlawaniemi, det han med egen hand affört ifrån Kodisjoensifwu äng 8. Laβ höö, som Eskell bärgat, Jfwar tillstod detta, Men påstod Ängen Pihlawaniemi tillhöra, hade doch intet bewijs der till att framtee, Eskell påstod sin häfd och begärt der wed Conserveras, Här öfwer Resolverades: Att Eskill Jöranβon behåller Kodesjoensifwu Äng, som det i handen hafwer, Likmätigt 30. Cap. Jorda B.L.L. till des den lagligen honom ifrån wunnen blifwer, och bör Restituera Eskell det afförde hööet med 8 Laβ, Men för böter blifwer han förskont, emedan Käranden eij påståå högsta Rätt härutinnan. Emoot denne doom har Jfwar Mattβon inlagt sine 3 mkr Appellationz peningar hwilcken och här med underwistes sin saak wed nästa Lagmans Ting utföra.

Uudisasukas Esko Yrjönpoika Kodisjoensuusta valitti Uudisasukas Iivari Matinpojasta Pihlavaniemestä. Tämä oli omavaltaisesti vienyt pois 8 Kuormaa heiniä Kodisjoensivun niityltä, jonka Esko oli korjannut. Iivari myönsi asian, mutta väitti Niityn kuuluvan Pihlavaniemeen. Hänellä ei kuitenkaan ollut esittää siitä mitään todistusta. Esko väitti sen kuuluvan omiin nautintoihinsa ja vaati sen pysyttämistä entisellään. Päätettiin: Että Esko Yrjönpoika säilyttää Kodisjoensivun Niittynsä. Maanlain Maankaaren 30 Luvun mukaan hän saa pitää sitä kunnes hän sen laillisesti voittaa. Iivarin pitää palauttaa Eskolle pois viemänsä 8 Kuormaa heiniä. Mutta mitä sakkoihin tulee, hän säästyy niiltä, koska Kantaja ei ole sellaista vaatinut. Tätä tuomiota vastaan Iivari Matinpoika on asettanut 3 markan vetoomusrahansa, minkä vuoksi asia siirrettiin ajettavaksi seuravilla Laamanninkäräjillä.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1696–1696 (KO a:16), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15., 26. ja 27.2.1696 sivu 65, jakso 120 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3673332

2)
Ifwar Mattson ifrån Pihlawaniemi, kärde till Eskel Jöranson j Kådisjåckisuu, för det han medelst Een häst låtit opbeta ett Laβ höö på Kådisjoensu äng, Eskell nekade till sådant, men Jfwar låfwade skaffa bewijs der på till nästa Ting, jmedlertidh beroor med utslag här utinnan.

Iivari Matinpoika Pihlavaniemestä syytti Esko Yrjönpoikaa Kodisjoensuusta. Iivari väitti, että Esko oli antanut hevosensa syödä yhden Kuorman heiniä Kodisjoensuun niityltä. Esko kielsi sellaisen, mutta Iivari lupasi esittää todistuksen seuraavilla Käräjillä. Niinpä asia jätettiin tällä kertaa päättämättä.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1696–1696 (KO a:16), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11. ja 12.3.1696 sivut 148–148v., jaksot 203–204 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3673482

3)
Ifwar Mattβon bewijste sigh Lagln appellerat emot en Häreszdoom aff dn 25, 26 och 27 Febr: 1696, angående dett han dömes att restituera till Nybyggaren Eskill Jöranβon Pasto ifrån Kådisjoensuu 8 Laβ höö, Men som Eskils Tårpställe intet äro är refwat elr Skattlagt, eller medh särledes Råår lagdt, eller deβ ägor ifrån Ifwars separerade; Så anståår medh dhenne Saakz afgiörande till deβ Crono Befallningzman j Häradet, detta Höfwälbne Hlr Baron och Landzhöfdingen remonstrerar.

Iivari Matinpoika näytti Laillisen vetoomuksensa erästä 25., 26. ja 27.2.1696 Kihlakunnantuomiota vastaan. Se koski sitä, että hänet oli tuomittu palauttamaan Uudisasukas Esko Yrjönpoika Pastolle Kodisjoesuusta 8 Kuormaa heiniä. Todettiin, että Eskon Torppapaikkaa ei ole vielä mitattu tai laitettu verolle, tai sille asetettu erillisiä rajoja tai erotettu Iivarin ja hänen tiluksia toisistaan. Niinpä tämä asia jää silleen ja määrätään Kihlakunnan Kruununvouti antamaan tästä selvityksen Korkeanjalosukuiselle Herra Paronille ja Maaherralle.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Pohjois-Suomen laamannikunnan renovoidut tuomiokirjat 1690–1711 (LO:4), Ylä-Satakunnan Alisen osan varsinaiset laamanninkäräjät Loimaalla 15.6.1696: sivut 6–7, jakso 299 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28365688