Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


© Antero Perttula 2019
Honkajoen Saloisen eli Saukon perustaminen 1693

Mattz Sigfredβon j Jokihongoi kom för Rätta och begiärte att få af nyio optaga och byggia Torp på Kongl. Maijtz och Cronanes Allmenninge j Ikalis Sochn wedh Karfwia Åån gint emot Jokihongoi Torp, doch så att Åån skillier deβe Torpan åth, utlåfwandes sigh högst win läggia om det, att Jorden icke allenast wähl Cultiverat utan och bygd blifwer, så att Kongl. Maijt medh tijden der af nytta och årlig afradh hafwa kan. ställandes effterfölliande Boofaste män j Caution för sigh, som äro Johan Johanβon j Pydöniemi, Anders Jöranβon j Kijala, Erich Jakobβon j Jokihongoi, Mats Thomaβon j Kyröskanz, Johan Mattβon j Kauhakoski och Joseph Josepβon j Ninisalo, hwilcka nu närwarande tillstodo gådt j full borgen för denne Matz Sigfredβon, men som Allmogen ifrån den orten nu intet war tillstädes, så kunde Rätten ingen underrättelse hafwa om han någon besutten byy kommer till förfångh, utan detta om hans upsath och Cautionister för laga bewijs extraderas och Högwälborne Hlr Landzhöfdingens godtfinnande underställas.

Matti Siponpoika Jokihongosta tuli oikeuden eteen. Hän pyysi saada ottaa viljelyyn ja rakentaa Kuninkaallisen Majesteetin ja Kruunun Yhteismaalle Ikaalisten pitäjään uuden Torpan. Se sijoittuisi Karvianjoen rantaan vastapäätä Jokihongon Torppaa siten, että Joki erottaisi nämä Torpat toisistaan. Hän lupasi korkeimmin parantaa sitä, eikä pelkästään viljellä Maata hyvin, vaan tulee tila myös rakennetuksi siten, että Kuninkaallinen Majesteetti voi ajallaan nauttia sen vuosittaisista veroista. Hän asetti takuuksi jäljempänä mainitut maanomistajat, jotka ovat Juho Juhonpoika Pyydönniemestä, Antti Yrjönpoika Kiialasta, Erkki Jaakonpoika Jokihongosta, Matti Tuomonpoika Kyrön Skanssista, Juho Matinpoika Kauhakoskelta (vai Koivukoskelta?) ja Jooseppi Joosepinpoika Niinisalosta. Nyt läsnä olevina he ilmoittivat menevänsä täyteen takuuseen tästä Matti Siponpojasta. Mutta, kun sen seudun rahvas ei ollut paikalla, niin ei Oikeus voi tietää, onko hänestä jollekin asuinkylälle haittaa. Tästä hänen anomuksestaan takaajineen annetaan pöytäkirjaote lailliseksi todistukseksi ja asia alistetaan Korkeanjalon Herra Maanherran päätettäväksi.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1693–1693 (KO a:13), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.2.–1.3.1693, sivut 109–109v., jaksot 181–182 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3669443

© Antero Perttula 2019
Pihlavaniemen ja Saloisen heinäriita 1696

Emedan Jfwar Mattβon ifrån Pihlawaniemi effter tillfrågan icke kunde necka, att icke han ifrå Kyrckilammin taka Eng Lännen puolen affört 10. winterlaβ höö, som Nybyggiaren Mattz Sigfredβon Saloinen på sin gamla äng bergat: Altfördy erkänner Rätten det Jfwar Restituera allenast dhe afförda 10 Laβ höö, emedan Käranden eij widare emoot Jfwar påstod – Emoot denne doom har Jfwar Mattβon inlagt sine 3 mkr i appellations penningar, hwilken och Vnderwistes saken wed nästa Lagmans ting uthföra.

Iivari Matinpoika Pihlavaniemestä ei kysyttäessä voinut kieltää, ettei hän olisi Kirkkolammentakaniityn Lännenpuolelta vienyt pois 10 talvikuormaa heiniä. Ne oli korjannut Uudisasukas Matti Siponpoika Saloinen vanhoilta niityiltään. Siksi Oikeus ainoastaan katsoo lailliseksi, että Iivari Matinpoika palauttaa kokonaan pois viemänsä 10 Kuormaa heiniä, koska Kantaja ei Iivarilta muuta vaadi. – Tätä tuomiota vastaan Iivari Matinpoika asetti 3 markan vetoomusrahansa, minkä vuoksi asia siirrettiin ajettavaksi seuravilla Laamanninkäräjillä.

© Antero Perttula 2019
Pihlavaniemen ja Saloisen heinäriita laamanninkäräjillä 1696

Jfwar Mattβon bewiste sigh Lagl. appellerat emot en Häradzdoom, honom och Mattz Sigfredβon Saloinen eller Saukoj emellan dn 25, 26 och 27 Februarij 1696 afsagdh, om 10 Laβ höö, som Ifwar bortfördt ifrån Ryngijlammentaka, och är dömbder till Saukoj dhem betala, påståendes domen böra ändras, emedan samma Ryngijlambj j Lantmätarens Mörtens Reefninz Skrifft aff dn 27 Novembr: 1694, är Ifwars påfördt. Mattz Saukoj opwijste och Landtmätarens Skrifft af dn 21 Augustj 1693, hwar medelst honom gifz tillståndh att giöra sigh Engh aff Måsar, åfwan för Ryngijlambj belägne, hwilket Ifwar tillstodh wara dhen samma Engen, som han hööt ifn bårtfördt, men sade sigh intet förr wela betala, hööt, än han fåhr sin Oxe igen, som för berörde höö bleff exeqverat och Sauko tillstäldh. Saukoj sade sigh nödgatz dhen slachta, för dett han intet hade Foder, men Häradz Nämbdeman Johan Leutu skall en bättre Oxe igen till Ifwar uthmärkt, dett och Nämbdeman tillstodh, och Sigfredh Saukoj oppe Ifwars defererande edeln ehrhölt.

Resolutio

Emedan Häradz domen angående hööt är klaar och tydeligh; Så blijr dhen här medh approberath. Börandes Ifwar utj höötz lefwererande effter lefwa samma doom, och Sigfredh Saukoj dhen af Nämbdeman determinerade Oxen Ifwar tillställa, compensatis Expensis.

Iivari Matinpoika näytti Laillisen vetoomuksensa erästä Kihlakunnantuomiota vastaan. Se koski hänen ja Matti Siponpoika Saloisen eli Saukon välistä 25., 26. ja 27.2.1696 julistusta 10 Kuormasta heiniä, jotka Iivari oli vienyt pois Ryngilammentakaa. Hänet on tuomittu maksamaan se Saukolle. Tähän tuomioon hän vaati korjausta, koska sama Ryngilampi on Maanmittari Mörtin 27.11.1694 laatimassa kolmionmittausselitelmässä suotu Iivarille. Matti Saukko esitti Maanmittarin 21.8.1693 laatiman selitelmän, jonka mukaan hänelle on suotu lupa tehdä Suosta niitty sijaiten Ryngilammella. Iivari myönsi sen olevan saman Niityn, josta hän on vienyt heinät pois. Mutta hän sanoi, ettei hän maksa heiniä ennen, kuin hän on saanut takaisin Härkänsä. Se oli mainittuja heiniä vastaan takavarikoitu häneltä ja toimitettu Saukolle. Saukko sanoi olleensa pakotettu teurastamaan sen, koska hänellä ei ollut sille rehuja. Hän jatkoi, että Kihlakunnan Lautamies Juho Leuto voi toimittaa sen sijaan Iivarille paremman Härän. Sen myös Lautakunta vahvisti. Sippo Saukon ja yllä mainitun Iivarin väliset erimielisyydet on saatu päätettäväksi.

Päätös:

Koska Kihlakunnanoikeuden tuomio heinistä on selkeä, niin tulee se täten hyväksytyksi. Iivarin pitää toimittaa Sipolle heinät noudattaen samaa tuomiota. Sippo Saukon tulee toimittaa Iivarille takavarikoidun tilalle Lautamieheltä osoitettu Härkä. Molemmat maksavat omat oikeudenkäyntikulunsa.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Pohjois-Suomen laamannikunnan renovoidut tuomiokirjat 1690–1711 (LO:4), Ylä-Satakunnan Alisen osan varsinaiset laamanninkäräjät Loimaalla 15.6.1696 sivut 5–6, jaksot 298–299 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28365684