Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2019
Kyrönkankaantien peninkulmapylväistä 1696

1)
Uppå Landtfischalens och Crono Befallnigzmans Wälbetde Engelbrecht Staares wägnar framkom Opbördzskrifwaren Erich Thomason, och berättade det Mihlstolparne här j Sochnen, som nyligen opsatte äro, af wanartige Menniskior blevne illa medfarna och sönderrefne, anklagandes j synnerheet Matz Mårtenson ifrån Särkä, hwilcken här med blifwen beträdd, wid det han gådt emellan Ninisalo och Jockihongo Byiar, med begiäran, det han androm till warnagel, behörigen ansees måtte. Matz Mårtenson nekade till sådant, men Gästgifwaren Joseph Josepson ifrån Ninisalo af Erich Thomason påberopet, ojäfwet effter aflagdt Eedh intygade, det hans Broor Matz Josepson förleden Sommar skiudzat Wällärde Hlr Jacob Rubellius ifrån Ninisalo, till Kyroskantz, då Stolparne ännu warit färdiga, Men widh tillbaka komsten 3ne stn söndrade, och emädan ingen annan j medler tidh gådt der emellan, än denne Matz Mårtenson, är han derföre tilltalter, då Matz tillbudit j förlikning 3 dlr Kmt, Mårtenson förmantes till Sanningens bekännelse, hwilken sade sig af enfaldigheet råkat söndra brädren ifrån 3ne stolpar och borttagit Spikarne, hwar medh der äro fastlagne. Nämbdeman Matz Matson j Karwia berättade sig widh hithreesan till Tingzplatzen besedt deβe söndrade stolpar, och förmente dem eij under 4 dlr Kmt kunna Reparerad det samma gestgifwaren Josep Josepson intygade: Fördenskull afsades det Matz Mårtenson sig till wälförtiänt straff och androm till en godh warning bötar för denne sin ogiärning 40 mkr Srmt j anledning af det 25 Cap: B:B:L:L: och Konung Gustaffs Stadga af Åhr 1540 om nidingzwärck, sampt ersättia skadan med 4 dlr Kmt.
För böterne haar Matz corporaliter plichtat.

Maaviskaalin ja Kruununvoudin Hyvinluotetun Engelbrecht Staaren sijaan tuli esiin Veronkantokirjuri Erkki Tuomonpoika. Hän kertoi, kuinka niitä tämän Pitäjän Peninkulmapylväitä*), jotka nykyisin on pystytetty, ovat pahantapaiset Henkilöt pahoin turmelleet ja rikkoneet. Hän syytti erityisesti Matti Martinpoikaa Särkästä. Tämä oli jäänyt kiinni, kun Erkki kulki Niinisalon ja Jokihongon kylien väliä. Erkki pyysi, että hänet täytyy muille varoitukseksi asianmukaisesti tuomita. Matti Martinpoika kiisti tehneensä sellaista. Erkki Tuomonpojan toimesta huudettiin todistajaksi Kestikievari Jooseppi Joosepinpoika Niinisalosta. Jäävittömänä tehdyn valan jälkeen hän todisti: Veljeni Matti Joosepinpoika oli viime Kesänä kyydinnyt Niinisalosta Kyrön Skanssiin Hyvinoppineen Herran Jakob Rubelliuksen**). Heidän menomatkallaan kaikki Pylväät olivat paikallaan. Mutta, kun hän tuli takaisin, oli kolme niistä rikottu. Ja koska kukaan muu, kuin tämä Matti Martinpoika, ei kulkenut sinä aikana tätä väliä, hän on syyttänyt tätä, jolloin Matti tarjosi sopimukseksi 3 kuparitaaleria. Oikeus varoitti Martinpoikaa pysymästä kerronnassaan Totuudessa. Sen jälkeen hän sanoi typeryyttään sattuneensa lyömään laudoiksi kolme Pylvästä ja ottanut niistä ne piikit pois, joilla ne oli kiinnitetty. Lautamies Matti Matinpoika Karviasta kertoi tänne Käräjäpaikalle matkustaessaan havainneensa nämä rikotut Pylväät. Hän arveli, ettei niitä alle 4 kuparitaalerilla voida korjata. Saman todisti Kestikievari Jooseppi Joosepinpoika. Siksi julistettiin: Maanlain Rakennuskaaren 25 luvun sekä Kuningas Kustaan Tihutyösäädöksen vuodelta 1540 perusteella tästä hänen tekemästään ilkivallasta Matti Martinpoikaa rangaistaan ja sakotetaan hänen omien ansioidensa mukaan sekä muille varoitukseksi 40 hopeamarkalla. Hän joutuu myös maksamaan aiheuttamastaan vahingosta 4 kuparitaaleria. Sakot Matti on kärsinyt ruumiillaan.

*) Peninkulmapylväitä oli neljännespeninkulman välein.
**) Jakob Rubellius oli Hämeenkyrön kirkkoherran apulainen 1694 ja 1696 vt. kirkkoherra → 1697 Paimion kappalainen. Lähde: Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Rubellius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3023>. Luettu 18.12.2019.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1696–1696 (KO a:16), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17., 19. ja 20.10.1696 sivut 368–368v., jaksot 431–432 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3673896

2)
Uppå Landtfischalen och Crono Befallningzmans Wälbetde Engelbrecht Staares wägnar, berättade Opbördzskrifwaren Erich Thomason, att allmogen klagat Broofougden Johan Johanson utj detta Länsmans döme, för Stålparnes färgande opburit Een Cappa Spanmåhl af hwart hemman, jämwäl 2. öre Kmt, för en Resolution af Hans Nåde Högwälborne Hlr Landzhöfdingen utgifwen, till deras befrijelse för Wammaskoski Broobygnaden j Tyrfwis Sochn, ehuruwäl han intet der på Kåstat, utan reest sine private Ärender till Åbo effter Salt och annat, des utan skall Ikalis Boerne förebracht honom reesa j kring effter Kåhl, Rofwor, Humbla och Lijn etc. begiärandes att detta till undesökning företagas kunde. Broofougden nekade här till aldeles, undantagandes hwad för hans Ärfwode widh Mihlstolparnes förfärdigande effter aftahl medh Sochnens ledamöter tillkommer. Nämbden och närwarande allmogen uppå tillfrågan betygade enhålleligen Broofougden utj detta angifwandet finnas oskyldig, sampt att ingen af dem till slikt klagomåhl orsaak hafft, hwilcket han anhölt annoterad måtte, förbehållandes sig lagligen sökia, den han j detta måhl förolämpat.

Maaviskaalin ja Kruununvoudin Hyvinluotetun Engelbrecht Staaren sijaan tuli esiin Veronkantokirjuri Erkki Tuomonpoika. Hän kertoi, kuinka väki on valittanut Siltavouti Juho Juhonpojasta. Tämä oli kantanut Tästä Nimismiespiiristä Pylväiden valmistamiseen joka talosta Yhden Kapan Viljaa sekä 2 kupariäyriä. Tämän hän teki siitä huolimatta, että Hänen Armonsa Korkeanjalon Herra Maaherran antamalla Päätöksellä heidät oli vapautettu Tyrvään Pitäjän Vammaskosken Siltarakennuksesta. Hän ei ollut niitä Maksanut, vaan matkusti Yksityisasioille Turkuun hankkimaan Suolaa ja muita tavaroita. Sen lisäksi olivat Ikaalisten Asukkaat ilmoittaneet hänen matkustelleen ympäriinsä keräten veroina Kaaleja, Kaskinauriita, Humalia ja Pellavia jne. He pyysivät, että tämä asia pitää ottaa tutkittavaksi. Siltavouti kiisti kaiken edellisen, lukuun ottamatta mitä hänen osalleen tulee Peninkulmapylväiden valmistuksesta Pitäjäläisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Lautakunta ja paikalla ollut rahvas kysyttäessä todistivat ykskantaan Siltavoudin tästä ilmiannosta syyttömäksi, sekä ettei kenelläkään heistä ole aihetta moiseen valitukseen. Tämän Siltavouti pyysi merkitsemään pöytäkirjaan. Hänelle suodaan mahdollisuus laillisesti hakea oikeutta häneen tässä asiassa kohdistuneesta solvauksesta.

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1696–1696 (KO a:16), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17., 19. ja 20.10.1696 sivut 370v.371, jakso 434 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3673902