Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©
Antero Perttula 2021
Yrjö Vehuvarpe luovuttaa talonsa syytingistä Matti Erkinpojalle 1745

Igenom Nämbdemannen Matts Mattßon Kynärjärfwi inlefwererade unga drengen, Matts Erickßon, en skrifft, af dn 11. Decembr. 1745. hwarmedelst Johan Johanßon Wehuwarpe uti wittnens, Krono Länsmans, Nils Faworins, Johan Anderßons ifl. Wenesjärfwi, Matts Jöransson Ninisalos och Peter Erickssons ifl. Sammis, närwaru, berörde theß innehafwande Krono hemman, til huus, åker och Ängar åt bemälte Matts Erickßon updragit, til at, så framt thet af Höga wederbörande skulle tillåtas, thet samma besittia och bebo, med the wilckor, at han til theß och theß hustrus uppehålle, får niuta 10. kappars land åker, uti 4. st. förutan Kål- och Hampland, en tridie del af Hwartera, äng uti Oxijoki, Isosuladan kallad och Karnan nijttu under 3ne stackar, samt hwad han sielf thertil kan rödja, och af husen ett pörte, ett wisterhuus, ett fähuus och en foderlada; hafwandes Jöran Jöranßon utantheß, så wida Matts med theß hustru, honom och hans hustru uti theras lifstid wäl wil tilhanda gå, testamenteradt honom Matts all sin lösa ägendom, at effter timad död bekomma och för sig behålla; Anhållandes Nämdeman Kynärjärfwj, at samma skrifft til wederbörlig effterrättelse uti domboken införas måtte; Hwilcket, efter upläsande och uttolckande på Finska språket, samt lämnad intygan öfwer richtigheten utaf the Nämdemän, som thenne afhandling sig bekant hade, skiedde; börandes Matts Erickßon, som allaredan erhållit interims krono Befallningsmannens Wälbetrodde Anders Bernd Gadds, inrymning, uti åfwannämnde Wehuwarpe hemman, om stadfästelse therå sig hos Högwälborne Herr Landshöfdingen i Orten uti ödmiuckhet anmäla; och Hwad Testamentet angår, så har Mattz sig thermed at rätta effter 18. Cap. 1. §. Ärf. B. hwarom han af Rätten underrättades.

"Lautamies Matti Matinpoika Kyynärjärvi toimitti oikeudelle nuoren rengin Matti Erkinpojan kirjoituksen. Se oli päivätty 11. joulukuuta vuonna 1745. Siinä Yrjö Yrjönpoika (lukee Juho Juhonpoika) Vehuvarpe, mainitun kruununtalon haltijana, on luovuttanut talonsa, peltonsa ja niittynsä mainitulle Matti Erkinpojalle.

Luovutuksessa olivat läsnä:
 

• kruununnimismies Nils Favorin,

• Juho Antinpoika Venesjärveltä,

• Matti Yrjönpoika Niinisalo ja

• Pekka Erkinpoika Sammista.
 

Matti Erkinpoika saa tilan hallintaansa ja asuttavakseen heti, kun korkean asianmainen sen sallii.

Talon luovutus tapahtuu seuraavilla ehdoilla:
 

• että Yrjö vaimoineen saa täyden ylläpidon,

• että he saavat nauttia 10 kapanalaa peltoa neljässä lohkossa,

• että he saavat kaali- ja hamppumaasta kummastakin kolmasosan,

• että he saavat niityt Oksijoki ja Isosulata sekä kolme seivästä Kaarnan niityltä, ynnä mitä sieltä saa raivattua lisää

• että heille jää asumiseen: pirtti, ruoka-aitta, navetta ja rehulato.
 

Yrjö Yrjönpoika vahvisti tämän lisäksi, että kun Matti vaimoineen on halukas olemaan avulias Yrjölle ja hänen vaimolleen näiden lopun elinikäänsä, testamenttaavat he Matille koko omaisuutensa.

Lautamies Kyynärjärvi pyysi, että tämä kirjoitus otettaisiin pöytäkirjaan asianomaisten noudatettavaksi. Kirjoitus luettiin ääneen ja tulkattiin suomeksi. Se jätettiin lautakunnalle, joka oli perehtynyt tähän sopimukseen ja se todisti sen oikeellisuuden.

Matti Erkinpojan jo on saanut yllä mainitulle Vehuvarpen talolle väliaikaiselta kruununvoudilta hyvinuskotulta Anders Berndt Gaddilta sijoitustodistuksen (väliaikaisen immission eli haltijakiinteen). Hänen pitää vielä anoa siihen nöyryydellä vahvistusta seudun korkeanjalosukuiselta herra maaherralta.

Mitä testamenttiin tulee, niin Matti on siihen oikeutettu perintökaaren 18. luvun 1. pykälän mukaan.

Oikeus antaa hänelle tästä pöytäkirjaotteen.”

 

Lähde: Kansallisarkisto Ylä-Satakunnan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1746–1746 (KO a:63), Kyrön ja Ikaalisten pitäjien talvikäräjät päiväyksellä 17.2.1746, sp (sine pagina, ei sivunumeroa), jaksot 231–233, 3. §. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27253401