Kyrönimi2.gif (27183 bytes)
ETUSIVU  HÄMEENKANGAS  POHJANKANGAS   KESÄTIE  TALVITIE   KIEVARIT  HISTORIAA  TALOT  MATKAILU  LINKKEJÄ


©Antero Perttula 2020
Kiista nimismies Litanderin Kostulan kievarin kyyrivuoroista 1730

Det har Länsman Erich Littander, som af Högwälborne Hlr Baron General Majoren och Landzhöfdingen Otto Reinholt Úxkull, af den 4: augl. nästlt Åhr, är förordnat till förestå gästgifweriet wid des innehafwande Crono Hemman, här j Kåstula Byen, hoos Högbemälte Herre giort ansökning, att honom till den resandes forthiälpande 2ne stn hållhästar måtte bewiljas, effter till detta Gästgifwerie stöta 4. stn sträkwägar så att hith till Kåstula skiudtza både Kiala sampt Ninisalo Gästgifware ifrån Jkalis, jämwäl Hertola och Mahnala i Kyro Sochn, med hwilken skiudzning den få Hästar Länsman äger allena intet förmå uthärda, i synnerheet, som han till Ninisalo allena har 4 ½ mihl och Allmogen wist sig helt motwillige, att bidraga något därtill, sedan skiudz legan är afslagne ifrån 8: till 6: /: Srmtz för milen, där öfwer Högbemte Hlr Baron General Majoren och Landzhöfdingen af den 21: Jan: sidstlne behagat resolwera, att wederbörande Häradz Rätt, bör om nödwängidheten här af Sonens inwånar höra, och sin uthlåtelse ther öfwer sedan meddela, hwilket alt närwarande Kyro och Jkalis Sochnars inwånare blef förestält, hwilka intet wägra kunde att skiudzen ifrån den omrörde Gästgifware Gårdar, till Kåstula ankommer, men protestera likwäl helt enständigt emoth, den begärte Hållhästar, som härstädes här till warit owanliga, och skulle lända dem wid deras hemmans bruk, till stort hinder j synnerheetande tiden, menandes sådant eij heller wara nödigt, j anseende där till, att inga många uti deras resor betiäna sig af skiudz, j synnerheet förklarade sig och Bonden Hendrich Henderβon Bertula ifrån Järfwenkylä By belägen utj stora sträckwägen, straxt brede wed Kåstula, utj hwilken By Gästgifweriet före än Länsman där till förordnades, warit, att han det samma emottaga will, utan till beswära sina medbröder, med några Hållhästar, berättandes sig äga 2ne egna Hästar och någorlunda Huusrum låfwade jämwäl byggia flera till, men Länsman berättade Gästgifwariet ifrån Hendrichz Granne blifwit flytt till honom, för den orsaken, att den resande därstädes intet på behörigt sätt blifwit accommoderade, befruchtandes sig äfwen framdeles, komma till stå för lasten, mästadelen af Nämbden hålla och j förstonne, deβa begiärte Hållhästar wara Allmogen till stoor tunga, föreslogo likwäl på ytterligare föreställning, om Länsman icke kunde wara behulpen med en, som effter 2: dagar kunde komma till aflosas, där utj Länsman sig så wida begaf, att han till widare huruwida sådant förslår, där med will wara beloten, men Allmogen j genom protestera äfwen där emoth som tillförne, och emädan det likwäl pröfwes wara nödigt att Länsman wid detta Gästgifweri med någon Hållskiudz blir understödd, så företogz den Specification han uppå den byiar op rättat där till kunde anslås och äro ifrån Kyro Pastorat Wesajärfwi By 7: hemt, Järfwenkylä 4:, Hirfwola 2: Piöräniemi 2:, undila 3: Räystö 1:, Urdiais 6: Kåstula 2: Raipola 1: Tockois 1: Myllymäki 2:, Uskela 3:, Turkila 5: Särkä 1: Soundu 3:, Harhala 3:, Hiediko 1:, Hirois 3:, Williakala 12: Jngula 9:, Hafweri 1:, Karhe By med Pengo 8:, jämwäl ifrån Jkalis Pastorat Kålko 1:, Sikurla 2:, Sarkila 1., Kalli 1:, Kållmo 1: Löykälä 1:, nummi 1:, Hapima 4:, Kurkela 3., Watziais 4:, Wattula 5:, Jkalis By 3:, Williala 4:, Sammi 3: och Kilfwakala 10: belöper tillsamman 126: hemman, ifrån  hwilka således Een häst j sänder skulle wid detta Gästgifweri komma till stå j håll och effter 2ne dygn, aflösas, som likwäl alt Högwälborne Hlr Baron General Majoren och Landzhöfdingens Höggunstige godtfinnande hemställes.

Korkeanjalosukuinen Herra Paroni Kenraalimajuri ja Maaherra Otto Reinhold Yxkull oli 4. elokuuta 1729 määrännyt Nimismies Erik Litanderin pitämään Kestikievaria hallitsemassaan Kruununtalossa, joka sijaitsi Kostulan kylässä. Sen vuoksi Litander on jättänyt Arvoinmainitulle Herralla anomuksen. Hän kertoi, kuinka hänelle oli suotu matkustavaisten edelleen auttamiseen kaksi hollihevosta. Tässä Kestikievarissa kohtaavat neljästä suunnasta matkatiet siten, että tänne Kostulaan kyyditetään väkeä sekä Ikaalisten Kiialan että Niinisalon Kestikievareista kuin myös Hämeenkyrön Herttualasta ja Mahnalasta. Näihin kyydityksiin eivät Nimismiehen omat hevoset voi riittää, varsinkin, kun hänelle tulee pelkästään Niinisaloon matkaa 4 ½ peninkulmaa. Lisäksi rahvas on kovin vastahakoinen antamaan mitään apua sen jälkeen, kun kyytipalkkiota oli pudotettu 8 hopeaäyristä 6 hopeaäyriin peninkulmalta. Asian vuoksi on 21. tammikuuta 1730 Arvoinmainittu Herra Paroni Kenraalimajuri ja Maaherra nähnyt hyväksi päättää, että asianomaisen Kihlakunnanoikeuden on tarpeellista kuulla tämän Pitäjän asukkaita ja antaa sen perusteella lausunto. Asia tuli esitellyksi kaikille läsnä oleville Hämeenkyrön ja Ikaalisten asukkaille. He eivät voineet kieltää saapuvia kyydityksiä mainituista Kestikievaritaloista Kostulaan. Mutta he protestoivat hyvin jyrkästi vaadittuja kyytihevosia vastaan. Niiden tarve on täällä tähän asti ollut harvinaista. Jos heidän pitää saapua talojensa viljelyistä, tuottaa se heille kaikkina aikoina suurta haittaa. Arveltiin, että se ei myöskään ole tarpeellista, jos huomioidaan, ettei heidän kyytimatkoillaan kovin montaa matkaajaa palvella. Erikseen selvitettiin, kuinka Järvenkylässä suurella risteysalueella, heti Kostulan vieressä, oli Kestikievari ennen kuin se määrättiin Nimismiehelle. Kylän Talonpoika Heikki Heikinpoika Perttula olisi halukas vastaanottamaan sen ilman, että siitä olisi haittaa kanssaveljille joidenkin Hollihevosten takia. Hän kertoi, että hänellä oli kaksi omaa Hevosta ja muutamia asuinhuoneita, joita hän voisi kyllä rakentaa lisää. Mutta Nimismies sanoi Kestikievarin siirretyn Heikin Naapurista hänen luokseen sen vuoksi, että matkustavaisille ei siellä oltu tarjottu asianmukaisesti sijaa ja palvelua. Pelättiin sen myös tulevaisuudessa muodostuvan rasitteeksi. Enin osa Lautakunnasta oli aluksi sitä mieltä, että nämä vaaditut Hevoset voivat tuntua Rahvaasta suurelta rasitteelta. Sitten he puolsivat uutta esitystä. Jos Nimismies ei voi saada ketään, joka 2 päivän kuluessa voisi astua hänen sijaansa ja Nimismiehen itsensä pitää lähteä muualle, niin kuinka sellainen voisi toimia. Miten sellaiseen voitaisiin olla tyytyväisiä. Mutta Rahvas protestoi myös tätä vastaan, kuten teki aiemminkin. Oikeus katsoi välttämättömäksi, että tämän Kestikievarin tulee saada apua Hollikyyteihinsä. Siksi tehtiin Erityisluettelo niistä kylistä, jotka asetetaan tässä määrättyyn tehtävään. Ne ovat Hämeenkyrön Kirkkoherrakunnasta:

 

• Vesajärvi 7: taloa

• Järvenkylä 4:

• Hirvola 2:

• Pyöräniemi 2:

• Untila 3:

• Räystö 1:

• Urjainen 6:

• Kostula 2:

• Raipola 1:

• Tokoinen 1:

• Myllymäki 2:

• Uskela 3:

• Turkkila 5:

• Särkkä 1:

• Sontu 3:

• Harhala 3:

• Hietikko 1:

• Hiiroinen 3:

• Viljakkala 12:

• Inkula 9:

• Haveri 1:

• Karheenkylä yhdessä Penkon kanssa 8:

 

Ja Ikaalisten Kirkkoherrakunnasta:

• Kolkko 1: talo

• Sikuri 2:

• Sarkkila 1:

• Kalli 1:

• Kalmaankylä 1:

• Läykkälä 1:

• Nummi 1:

• Haapimaa 4:

• Kurkela 3:

• Vatsiainen 4:

• Vatula 5:

• Ikaalisten kylä 3:

• Viljala 4:

• Sammi 3: ja

• Kilvakkala 10:

 

Yllä mainitut tekevät yhteensä 126: taloa. Edellä sanotuista taloista pitää antaa Yksi hevonen kerrallaan tämän Kestikievarin holliin 2 päivän varoitusajalla vuorotellen. Asia alistetaan vielä Korkeanjalosukuisen Herra Paronin Kenraalimajurin ja Maaherran Korkea-armoiseen päätäntään.

 

Lähde: Kansallisarkisto digitaaliarkisto, Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat, Ylä-Satakunnan tuomiokunta, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 1730–1730 (KO a:43), Hämeenkyrön ja Ikaalisten talvikäräjät 23., 25. ja 26.2.1730 sivut 182–184v., jaksot 188–191 http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27106793