ETUSIVU   HISTORIAA   HALLITUS   SÄÄNNÖT   LIITTYMINEN
 


(c) TUTKIMUS

Julius Luodetlahden ja Tilta Erämaan, m. Luodetlahti, isälinjojen Rääkkä ja Pylsy tutkimuksen on aloittanut Juliuksen tyttärentytär Maria Kiukainen os. Erämaa 1990-luvun alkupuolella.

Tutkimusta on laajentanut Juliuksen pojanpoika Pentti Luodetlahti. Maantieteellisesti selvitys kattaa vanhan Kyrön, Reuttamon ja Etelä-Pojanmaan alueen. Etenemiselle merkittäviä sukututkijoita ovat Eero Heimo (1969), Tuiju Olsio, Raimo E Harju, Tapio Piirto, Arvi Rajala, Sirpa Rajala, Antero Perttula ja Margit Lumia.

Kolkko-Hiitemän perusselvityksen on laatinut ja julkaissut Pentti Papunen 1996, Ikaalisten entisen emäpitäjän historia I, s. 387. Verkkoon Rääkkä-Hiitemän ytimen ja sivujen tiedot on tuottanut Pentti Luodetlahti 1999. Sittemmin mm. Kolkko-Hiitemä -tutkimus on laajentunut monien tutkijoiden toimesta.

Ikaalisten Kallionkielen Lumia-Rääkkään liittyviä sukuja tutkii aktiivisesti Margit Lumia, joka on julkaisut useita sukuun liittyviä teoksia.

Tietoja käytettäessä on lähde ja ilmenevä tutkija mainittava.


LUODETLAHDEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

Hyväksytty seuran perustamiskokouksessa Karvian Ojajärven Eräluoteella juhannusaattona 23.6. 2000


1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luodetlahden Sukuseura ry, kotipaikka Karvian kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuutta suvun jäsenten välillä. Seura kokoaa ja ylläpitää luetteloa suvun jäsenistä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, sukupäiviä ja muita tarkoitustaan palvelevia tilaisuuksia, kerää ja säilyttää sukua koskevaa tietoutta ja saattaa sitä jäsenten tietoon harjoittamalla seuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa tarkoituksensa ja toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3§ Jäsenet

Sukuseuran varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus, joka pitää luetteloa seuran jäsenistä.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuisen jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

Seuran ainaisjäseneksi katsotaan henkilö, joka on maksanut liittymismaksun ja suorittaa yhdellä kertaa jäsenmaksun viisitoistakertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset ovat seuran nuorisojäseniä, jotka ovat vapaat liittymis- ja jäsenmaksusta. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi seuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi 60 vuotta täyttäneen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

4§ Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan seuran varsinaisessa kokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on seuran kahden varsinaisen kokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai muiden hallituksen jäsenten ja varsinaisen tilintarkastajan yhteisestä kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

5§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Sukuseuran tilakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

7§ Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitetava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu seuran verkkosivuilla.

8§ Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä 1.4. - 31.9. välisenä aikana.

Seuran varsinaisessa kokouksessa on:

Esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitettävä tilintarkastuskertomukset.

Päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Valittava sukuseuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Valittava kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Päätettävä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta on hyväksyttävä seuran varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään varat sukututkimusta edistäviin tarkoituksiin purkautumisen hyväksyvän varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.